Óvodai beiratás 2022-2023

Gánti Német Nemzetiségi Óvoda

8082 Gánt, Táncsics utca 4.

Tel.: 06-22/375-121; e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

OM: 202520

Óvodai beiratkozás a Gánti Német Nemzetiségi Óvodába

a 2022/2023- as nevelési évre

 

 • Beiratkozás helye: 8082 Gánt, Táncsics u.4..
 • Beiratkozás ideje:
 • 05. 02-én: 8:00- 17:00-ig
 • 05. 03-én: 8:00- 16:00-ig
 • 05. 04-én: 8:00- 16: 00-ig
 • 05. 05-én: 8:00- 15: 00-ig
 • 05. 06-án: 8:00- 13:00-ig
 • Kapcsolattartó: Rádl-Veigl Erika (intézményvezető)
 • e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • telefonos elérhetőség: 06 22/375 121

Beiratkozással kapcsolatos fontos tudnivalók:

Az óvoda felvételi körzete: Gánt Község teljes közigazgatási területe

A költségvetési szerv alaptevékenysége: Óvodai nevelés, amelynek keretében ellátja az intézmény a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését, ellátását is. Sajátos nevelési igényű gyermek: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői szakvéleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavarral, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzd.

 • A szülő köteles beíratni az óvodába azt a gyermeket, aki 2022. aug. 31-ig betölti a 3. életévét!
 • Be lehet íratni az óvodába azt a gyermeket, aki a felvételtől számítva fél éven belül betölti a 3. életévét.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) „Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.”

Nkt. 8. § (2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.”

 

Felhívom a Tisztelt Szülő figyelmét, hogy amennyiben óvodaköteles gyermeke óvodai beíratásáról nem gondoskodik, az jogkövetkezménnyel járhat.

 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.

 

 • Óvodakötelezettség külföldön történő bejelentésének kötelezettsége

20/2012.EMMI rendelet 20. §. (2)A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az oktatási hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.”

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, melyeket a beiratkozáshoz szükséges elküldeni elektronikus úton.

 • A gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
 • A szülő nevére kiállított személyi igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Hiánytalanul kitöltött szülői szándéknyilatkozat

A gyermek felvételéről az óvodavezető dönt, melyről 2022. május 27- ig írásos formában értesíti a szülőt. Az értesítés tartalmazza a döntés indokolását, illetve a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatást.

 

NYOMTATVÁNYOK INNEN LETÖLTHETŐK