Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 
 

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Adat megnevezése Adat  Előzmény
1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése    
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe    
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása    
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege    
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás    
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő    
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő    
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája E-önkormányzat  
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás    
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről    
 

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

Adat megnevezése Megjegyzés  Előzmény
1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése    
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása    
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás    
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke    
 

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

Adat megnevezése Adat  Előzmény
1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke    
2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái    
3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja    
4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei Adatvédelmi Szabályzat  
 

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

Adat megnevezése Adat  Előzmény
1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei   nem releváns  
2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása   nem releváns  
3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja   nem releváns  
4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye   nem releváns  
 

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

Adat megnevezése Adat  Előzmény
1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról  
2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)  A tartalom az 1. pontban található  
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai  A tartalom az 1. pontban található  
4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)  A tartalom az 1. pontban található  
5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói Jegyzőkönyvek  
6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága  2023. évi munkaterv  
7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje  A tartalom az 1. pontban található  
8. A testületi szerv üléseinek napirendje  A tartalom az 5. pontban található  
9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása  A tartalom az 5. pontban található  
 

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

 
Adat megnevezése Adat  Előzmény
1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

 Határozatok táblázat

https://or.njt.hu/onkorm/-:-:3712:-:-:1:-:-:-/1/10

 
2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)  1. pont szerint  
3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza  1. pont szerint  
4. *  A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok  nem releváns  
5. *  A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota  nem releváns  
6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról  
7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól  nem releváns  
 

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

Adat megnevezése Adat  Előzmény
1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk  Önkormányzat által kiírt pályázatok  
 

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények

Adat megnevezése Adat  Előzmény
1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények Hirdetmények  
 

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

Adat megnevezése Adat  Előzmény
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje Adatvédelmi szabályzat  
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve  1. pont szerint  
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)  1. pont szerint  
4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve  1. pont szerint  
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai  NAIH adatszolgáltatás  
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek  nem releváns  
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél  nem releváns  
 

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák

Adat megnevezése Adat  Előzmény
1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista  nem releváns  
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista  nem releváns